همراز

خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

همراز

خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۱
مهر
۹۵
  • حامد سپهر